Новини БГ

На първо четене парламентът прие НК и отхвърли поправката на Сидеров за хомосексуалността

2014-01-30 11:49:42

Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Министерски съвет, предаде Агенция "Фокус".

Депутатите отхвърлиха промените в Наказателния кодекс, предложени от Волен Сидеров и група народни представители. Предлаганите промени предвиждаха, че който манифестира публично своята или на други хомосексуална ориентация или принадлежност, чрез организация или участие в митинги, шествия и паради или чрез средствата за масова информация и Интернет, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

В мотивите към промените се посочва, че с проекта се цели въвеждане в националното законодателство разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета. Срокът за транспониране на Директивата, определен в чл. 27, параграф 1, е 18 декември 2013 г., като за правилното и пълно транспониране на директивата е необходимо изменение на Наказателния кодекс (НК).

С приемането на нов Наказателен кодекс се цели изпълнение на препоръка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (МОНИВАЛ) към Съвета на Европа. Тя е отправена на Република България с Оценителния доклад за страната ни в рамките на Третия кръг за оценка, за привеждане в съответствие с международните стандарти на престъплението „финансиране на тероризъм”, привеждане на НК в съответствие със задълженията по Допълнителния протокол към Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно корупцията и към наказване на активния подкуп и търговията с влияние и в случаите, когато облагата е предназначена за трето лице - съобразно изискванията на международните антикорупционни конвенции, ратифицирани от Република България.

Следващата предлагана промяна произтича от стартирала процедура за нарушение № 2012/2085 по описа на Европейската комисия във връзка с неизпълнение от страна на Република България на чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), което е първият етап на досъдебната фаза на процедурата по чл. 258 от ДФЕС. Процедурата е свързана с чл. 251 от Наказателния кодекс, който определя наказателната отговорност при нарушение на режима на сделките, вноса, износа или други действия с валутни ценности или задълженията за тяхното деклариране и прилагането на предвидените в закона санкции, когато предметът на престъплението е в „особено големи размери“ - неопределено в закона понятие, което е източник на правна несигурност.